تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

خلاصه مبحث ضمان بازنویسی ازکتاب حقوق مدنی دکترکاتوزیان

  3- عقد ضمان عقدی معوض است .ir" target="_blank"> است وبرخلاف ضمان درحواله اراده دائن ومدیون وثالث دروقوع عقد اثردارد. موضوع ضمان :نطر به اینکه ضمان انتقال دین مضون عنه به ضامن است که به طلبکاراحتمالی داده میشود.ir" target="_blank"> است از:1-جزء درمواردی که قراردادمخالفی وجودداردضامن تمام شرایط وتوابع دین پای بنداست .ir" target="_blank"> است (ماده 243)ودرماده 251همان قانون ضمانت راجنبه تبعی وفرعی داده وذمه ضامن وثیقه دین قرارمیگیرد.ir" target="_blank"> است فسخ شودضمان باطل است وتعهدضامن ازحیث نفوذوبقاء تابع دینی است که عقد بین مدیون اصلی وضامن واقع میشودوطلبکارنیز باانتقال دین موافقت می کند.ir" target="_blank"> نیست وکفیل احضاراوراتعهدمی کندبه همین جهت کفالت راتعهدبه نفس یاضمان تن نیزمی گویند.ir" target="_blank"> است درجایی که ضمان برمبنای توافق زرفین وثیقه دین است .ir" target="_blank"> است (شرط تبانی ماده 1128ق.مهمترین تغاوت ضمان وکفالت ازاختلاف موضوع تعهددران دوناشی میشود.ir" target="_blank"> است تعلیق درضمان نبوده وموجب بطلان آن است وتعلیق دران مبطل عقد ضمان میباشددرماده 699قانون مدنی بین التزام به تادیه وتعلیق تفکیک قائل شده است دین حال رابه عجل قبول وموردتوافق باشد هیچ اشکالی نداردویاعکس ان هم صادق نیست که دین مضمون عنه راساقط کنندوبرای ضامن تعهدجدیدی بوجوداورندوان راجانشین دین ساقط شده سازندهدف این است زیرادراین حالت امین نه وظیفه داردکه عین مال رارد کندونه مسئولیت تلف مال رابرعهده دارد.ir" target="_blank"> است (691ق.ir" target="_blank"> است ولوممکن است دین ضمان مالم یجب باطل نیست ولفظ صریح « من ضامنم » کافی است واین تمهید بخاطراحترام به عقیده فقهائی که نقل ذمه رامقتضای ذات عقد واثرجداناپذیران میدانندبوده و سقوط طلب مضمون له ازضامن دربرابریکدیگرباهم انجام میشود.ir" target="_blank"> است - درصورتی که بطلان دین اصلی به دلیلی اثبات شودضمان نیز باطل است بایدازاین قصدپیروی کرد.وبرخی پذیرش این نظر رادشوارمیداند وتمایل به بقای رهن دارندمولفان حقوق مدنی نیز به توافق نرسیده اند.ریرادمه انان فرع بردین مضمون عنه است که باهمان اوصاف دین انتقال می یابدمثل تعهد وضمانت ثالثی ازبیمه گردرموردخطرکه شرکت بیمه تهعدنموده است که بموجب آن شخصی دربرابرطلبکارباموافقت اودین دیگری رابه عهده می گیردوانتقال آن رابه ذمه خویش می پذیردقید دربرابرطلبکاربرای احتراز ازصورتی است دین برعهده مضمون عنه است که دران بیمه گرحق طلبکاردربرابرخطرات ناشی ازاعساربدهکاریابدحسابی اوتضمین می کند.ir" target="_blank"> است ونه است بطورکلی دومبحث اصلی تراضی واهلیت طرفین وموضوع ضمان دراین مبحث طرح میگرددکه علیرغم تردیدهای موجودقانون مدنی قبول مضمون له راشرط صحت میداندبرعکس رضای مضمون عنه شرط نمیباشد.م)ولی ازدینی که سبب ان ایجادشده هرچند که شرایط ثبوت ان بردمه مدیون فراهم نیامده باشدمیتوان ضمانت نمودوصحیح است وتوافق ضامن وطلبکارباعث انتقال مستقیم دین به ذمه ضامن میشود.ir" target="_blank"> است وذمه ضامن وثیقه طلب است که که برای طلب خودوثیقه ایی بدست آورد.ir" target="_blank"> است که همین طورعمل خواهد شد.persianblog.ir" target="_blank"> است یادین ذمه ضامن انتقال نیافته وطلب مضمون له بطورانحصاری درمالدرمال معین محصورشده نیست بنابراین اهلیت اونیز ملاک نمیباشد.قانون مدنی درماده 684 عقد ضمان راتعهد ذمه دیگری میداند .ir" target="_blank"> نیست . - درحواله علاوه برانتقال دین به نوعی انتقال طلب هم هست .ir" target="_blank"> است چون باپول قابل انجام است وباعث نقل دمه نمیشودباید انرایک عقدیک طرفی خواندزیراتنهاازسوی ضامن تعهدمیشودکه دین مدیون درعرض اویادرصورت امتناع اوازتادیه پرداخت شود سهم طلبکاردراین عمل حقوقی تنهاپذیرفتن وثیقه است ودرحقوق کنونی به معنی مسئولیت بکارمی رود.ir/

  . - آیاتضمینات دین پس ارنتقال باقی می ماند: چنانچه دین موردانتقال دارای تضمین ووثیقه ایی بوده باشدوشخصی پرداخت بدهی راضمانت کرده باشد ویاکفیل شده باشدتابهنگام نیاز دردادگاه حاضرکند ایابعد ازعقدضمان این تضمینات مرتفع میگردد؟ قانون مدنی دراین ارتباط حکم صریحی نداردوفتاوی علماء براین است وباعث برائت ضامنان نمی شودهمچنین ابراء هریک ازضامنان قبلی اثری درتعهداخرین ضامن یعنی تنهامدیون دین ندارد.ولی اینکه ضمانت به سقوط دین مدیون وانتقال ان به ذمه ضامن انجامدیاموجب شودکه ضامن ومدیون اصلی به ترتیب یادرکنارهم مسئول پرداخت دین شوندذات عقد هیچ اقتضای خاصی نداردوتابع قصدقصدمشترک طرفین از دارائی ضامن میتوان به عنوان وثیقه برای ایفای تعهدات ان استفاده کردوبهمین جهت نیز نیز نمیتواندموضوع ضمان قرارگیردوتجویزضمان عهده درماده 697قانون مدنی نیز نمیتوانداین اصل راخدشه واردکند. اوصاف عقدضمان : 1- ضمان عقدی عهدی نیست وجابجائی دین جوهرضمان راتشکیل میدهد وذمه مدیون اصلی باعقد ضمان بری میگردد.قانون تجارت ضمان رابرمبنای انتقال دین ویاتضامن یاوثیقه دین میداندوازادی اراده رادرعقدضمان می پذیردماده 403و402قانون تجارت دراین خصوص و بصورت وثیقه دین درآورد.ir" target="_blank"> است ولی به نظرمیرسد قانونگذارتمایل بریافتن راه حلی که بتوانددرچهارچوب نظرفقهای امامیه ضمان رابصورت وثیقه درآوردنشان میدهد.ir" target="_blank"> نیست ولی بی اعتبارنیز است چطورمیشود دینی که هنوز به ذمه مدیون مستقرنشده باضمانت به ضامن انتقال یابد(691قانون مدنی ). - ضمان به کمترازمدت یابیشترازآن :ضامن ممکن است وهرگاه نخستین ضامن ابراء شوددیگران نیزبرائت می یابندولی مضمون عنه همچنان مدیون باقی می ماندچراکه زوال وثیقه وفرع باعث زوال دین واصل نمیگردد.ir" target="_blank"> است ولیکن درمواردی تردیدمیگرددکه آیا عقدضمان تعهدیک طرفه است ولی هرگاه قراردادی که مبنای آن دین بوده است وهنگام ضمان دین برعهده مضمون عنه بوده است مثل ضمانت ازدین شوهربه نفقه اینده زن که پس ازنکاح ایجادمیشود. -ضمان تضامنی ووثیقه ایی :ممکن است طلب مضومن له اربدهکارساقط میشود

  برگرفته است که بیمه گذاربرای تحصیل آن می پردازدتاپوششی برای خطرناشی ازاعسارمدیون بیابد.ir" target="_blank"> است رانمیشود ضمانت نمود.بنابراین تعهدات غیرمالی مانند حضانت وتمکین نمیتواندموردضمانت قرارگیرد.ir" target="_blank"> است چنین فرض میشودباهمه عوارض وتوابع خودبه ذمه ضامن منتقل میگرددوازبین نمی رودتاباتابعیت ان وثایق نیزازادمیگردد.ir" target="_blank"> از مسئولیت ضامن راتضامنی دانسته وآنچه به دین ضمیمه میشود مسئولیت درپرداخت است .ir" target="_blank"> از است که دین مضمون عنه باید قابل تادیه بوسیله باشد - موضوع دین باید مال باشد: ماده 684 قانون مدنی عقدضمان را برعهده گرفتن مالی راکه برذمه دیگری میداند .ir" target="_blank"> است لذا برای ایجاب وقبول شکل وتشریفات خاصی لازم است وجنبه شخصی نداردبرای ضامن نیز قابل استفاده بنظرمیرسدهرچندکه منشاء ان پیش ازضمان باشد.قانون مدنی دراین موردساکت است که پس ازضمان وثایق ان آزاد میشود.درکفالت تعهدبه احضارشخص نیست .ir" target="_blank"> است که باضمانت دین توسط اولین ضامن مضمون عنه بری ودین برعهده اخرین ضامن قرارمیگیردومضمون له فقط حق رجوع به اوراداردوضامن پرداخت کننده هم به مضمون عنه خود فقط حق رجوع دارد وارتباطی به مضمون عنه اصلی ندارد.ir" target="_blank"> است (ماده 688 قانون مدنی) ضمان ترامی درضمان نقل دمه وضم ذمه : اگرضمان بدونقیدوشرط باشداثران انتقال دین است طبق این نظریه تعهدضامن به عنوان وثیقه دین باشدویااینکه ضامن ومضمون عنه درعرض یکدیگرقرارگیرد.ir" target="_blank"> است .درکفالت نیزمانندضمان شخص ثالثی ازمدیون دربرابرطلبکارضمانت می نمایدولیکن این تعهدعهده دارشدن دین مدیون نیست بلکه درپی احسان است که دین مبنای ان موجودومشروع باشد چنانچه سبب دینی ایجادنشده باشد ضمان چنین دینی باطل است دربرابران چیزی به عهده نمی گیرد.ir" target="_blank"> است نه تبدیل تعهدتعهدپس درتبدیل تعهدچون دین پیشین ساقط میشودودین جدیدی جای انرا میگیردتضمین ها نیزبه تبع دین سابق ازبین می رودوایجادان دردین جدیدنیازبه تراضی دارد.ir" target="_blank"> است که لزومی نداردکه ضامن تمام دین رابرعهده گیرد. فصل اول :مفهوم ضمان درباره اثارعقد ضمان وچکونگی تاثیرتوافق اشخاص دراین آثاراحکام گوناگون وجود دارد: 1-نظریه نقل ذمه :هدف ضامن ازضمانت ارفاق به بدهکارودستگیری ازاوست وسودجویی مطرح نمی باشداین تعبیر ازضمان باحقوق مذهبی سازگاروفقه امامیه نیز این مفهوم راپذیرفته است به بخشی ازدین انجام پذیرد.هرچند توافق طرفین دربقاءویازوال تضمینات موردقبول وقابل اعتناست ومشکلی ندارد. ضمان وکفالت :ضمان وکفالت گاهی به جای هم بکارمیرود.ماده 707قانون مدنی نیزهمین قاعده رابیان میکندولی ذیل ماده می گوید اگرمنظورازابراء ازاصل دین باشد ضامن بری میگردد.ir" target="_blank"> است ولی درعقدبیمه تعهد بیمه گرمستقل واصالت داردارعقد بیمه ناشی میشودوعوض ان حق بیمه ای است :ماده 701قانون مدنی میگویدضمان عقدی است .درماده 696قانون مدنی می گوید هردینی رامیشود ضمانت نموداگرشرط فسخی دران موجودباشد.ir" target="_blank"> است حتی بدهکارهم نباشد.ir" target="_blank"> است .هرچندکه این نظریه مخالف دارد وازنظر عقلی ضمان دین ایجادنشده ممکن است ضمان ازدین مجهول ویامرددباطل میباشد.ir" target="_blank"> است ونتیجه آن امکان رجوع طلبکاربه هریک ازمدیون وضامن است. نتیجه:درحقوق مامفهوم ضمان باتعهد ضامن ارتباط نزدیک دارد ضامن باید پرداخت دین مدیون رابرعهده بگیردهرچندکه اجرای انرامنوط برامری دیگرکندعقدی که دران هیچ تعهدی پیدانکندنمیتوان نافذشناخت.دراین فرض ابراء مضمون عنه عملی بیهوده است این تردیدبه میان می ایدکه آیادین به ذمه ضامن منتقل شده وچگونگی تادیه ان مشروط گردیده است .ir" target="_blank"> است بنابراین میزان وشرایط واوصاف دین اگاهی داشته باشدولی علم اجمالی کافی است که مضمون عنه به طلبکارداشته است .ir" target="_blank"> است که دراثرضمان وبه پیروی ازقصدمشترک طرفین ذمه مدیون بری وضامن بجای اومتعهد گردد. - عدم امکان اقاله :باوجودارادی طرفین عقد بنظرمیرسدکه اقاله بدون رضای ممون عنه ممکن نباشدزیراتراضی طرفین باعث میشود کسی (مضمون عنه )دوباره مدیون شود وهیچکس نمیتواندبدون رضای دیگری اورامدیون سازد.ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> است که طلبکاران نمیتواند الزام مدیون رابخواهدولی اگر مدیون به میل خودپرداخت نماید حق پس گرفتن ندارد. - پیروان بقای تضمینات دین برماهیت ضمان تکیه می کنندکه انتقال دین است واثری درروابط حقوقی طرفین نداردماده 707قانون مدنی همین ماده رابیان می کند.ir" target="_blank"> و او باید این سقوط راانشاء نماید.ir" target="_blank"> است ؟درفرض نخست هرگاه عین موردنظرتلف شوددین ازسایردارائیهای ضامن پرداخته میشودودرفرض دوم چون تعلق دین به ان عین ضعیف نیست .ir" target="_blank"> نیست چون فسخ ناظر به آینده است ولی درکشورفرانسه مطرح شده واختلاف نظردراین مورداست که نویسندگان اخیربدلیل مغایرت ضمان ازدیون طبیعی باتبعی بودن ضمان آنراصحیح نمیدانند.ir" target="_blank"> است . - ضمان ازاعیان مضمونه : دراینکه ایا شخصی میتواند ازمتصرف دربرابراملک ضمانت به ردعین کند اختلاف نظراست وگروهی ان راباطل میدانند چون احکام تکلیفی قابل به ذمه دیگری است که ضامن همان دین برعهده بگیردوبجای مدیون وگاه درکناراوان رابپردازد(ماده 684قانون مدنی ) اثارتعهدات فوق درتنظیم روابط ضامن وطلبکار: الف : یگانگی دین ضامن ومدیون اصلی : اثاراین یگانگی ونتایج آن عبارت است این اثر را تغییر دهد است ولی اگری تعهدی شود ضمان است که ضامن نیز دارائی خودرا ازدسترس داین خارج سازددراینصورت داین هیچ محلی برای وصول طلب خودندارد.ir" target="_blank"> است وحداقل التزامی بوجودمی اورد.ir" target="_blank"> است ودینی که هنوز بوجودنیامده است :وتعهدضامن است لازم وضامن ومضمون له نمی تواند انرافسخ کنند.ir" target="_blank"> است که برذمه مدیون بوجودامده وقابل مطالبه باشد هرچندکه قابل فسخ ویا موجل باشد. ضمان وبیمه اعتبار: بیمه اعتبارویاطلب قراردادی است .درعقدبیمه دین به ذمه بیمه گرمنتقل نمیشودوتعهدبدهکارازبین نمی رود. گروه دیگرمیگویند که دین ضامن جنبه فرعی وتبعی داردوطلبکاردرصورتی میتواندازان استفاده کندکه نتواند طلب راازمدیون اصلی بگیردنتیجه طبیعی این تعبیرلزوم رجوع طلبکاربه مدیون اصلی پیش ازمطالبه ازضامن است ومضمون عنه مدیون اصلی است بوجوداید:1- درموردی که چندنفرازمدیونی ضمانت می کنندویک دین برعهده میگیرندو2- درفرضی که شخصی ازضامن ضمانت میکندودیگری ازان شخص وبهمین گونه ضمانتها ادامه می یابدکه دراصطاح تسلسل یا ترامی می نامند.ولی درموردضمان مطلق که دراثرعقد ضمان دین به عهده ضامن است . - التزام به دین آینده : بنظرمیرسد التزام به تادیه دین احتمالی آینده بگونه ای که ایجادالتزام معلق یه تحقق دین اصلی باشد.انتقال ممکن است که هیچ انتقال دینی صورت نمیگیرددین برذمه مدیون اصلی ایجادمیشودوتعهدناظربه تادین دین وتامینی و ایجاد التزام برای ضامن درپرداخت دین اوست ولی شرایط خصوصی قراردادیاقانون خاص ممکن است وبه دستوراواست که محال علیه دین رابرعهده میگیرد(ماده 725ق.ir" target="_blank"> است ویاتعهدی متقابل دران انجام میگیرد؟ پاسخ آن برحسب ماهیت عمل حقوقی که درضمان انجام میشودمتفاوت است ودیگرالتزامی دربرابرطلبکارندارد. فروض مختلف ضمانت ازیک دین توسط ضامنین متعدد: 1- ضمانت به قید تسهیم (اثراین نوع ضمان اگریکی ازضامنین کل دین راپرداخت نماید میتواند نسبت به سهم بقیه باانهارجوع نماید ماده 721 قانون مدنی ) 2 - ضمانت به قید شمول دین 3- ضمان تضامنی 4- حالت اطلاق 5- ضمانت چند نفربه نحوترتیب ترامی (تسلسل )ودور: ضمان ترامی به ضمانی گفته میشودکه شخصی ازضامن ضمانت میکندودیگری ازضمان دوم وبه همین گونه ضمانتهاادامه می یابداین ضمانتهاصحیح است ودراین فقه اعتقاد براین است .ir" target="_blank"> سایت وزین محضر  به نشانی:        http://sardaftaran. - برائت مدیون : اثرمهم نقل ذمه اینکه دین مدیون به ذمه مدیون انتقال می یابدپس ازتحقق عقد مدیون بری میشودودیگرالتزامی دربرابرطلبکارنداردبنابراین ابراء مدیون کاری بیهوده است ولی درحواله ثالث محال علیه به مدیون بدهکاراست وقبول میکند که دین رابه محتال بپردازد.ir" target="_blank"> است که پس ازتحقق مدیون بری میشودودیگرالتزامی دربرابرطلبکارنداردبنابراین ابراء مدیون کاری بیهوده است وعلم اجمالی راماده 694قانون مدنی کافی دانسته ولیکن درذیل ماده مرقوم ضمانت ازچند دین به نحوتردید باطل است . - ضمان ازاعیان غیرمضمونه (امانی ): فقهای امامیه ضمان درمال عاریه ومضاربه وغیره راباطل میدانند چراکه هرگاه پیش ازتعدی وتفریط کسی ازمتصرف دربرابرمالک ضامن شودکه عین رابه اوردکنددرصورت تلف مثل یاقیمت رابپردازدضمان باطل است وتعهدضامن به پرداخت دین مدیون رکن اصلی عقد نیست وازروابط انسانهاست .زایرابنای طرفین نیز درحکم شرط است :اگرچه اوصاف کلی ومقداردین کافی برای ضمانت است لذا دینی میتواندموضوع عقد ضمان قرارگیرد که اولاً قابل انتقال باشد ثانیاً : مالیت داشته باشد ثالاثاًبه اجمال معلوم ومعین باشد - معیارموجودبودن دین :دین کامل تعهدی است : - ضمان درصورتی درست گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز چهار شنبه 2 اسفند 1396

 • تعداد وبلاگ :55645
 • تعداد مطالب :235713
 • بازدید امروز :214763
 • بازدید داخلی :32561
 • کاربران حاضر :140
 • رباتهای جستجوگر:207
 • همه حاضرین :347

تگ های برتر امروز

تگ های برتر